تاریحچه شرکت

شرکت توسعه مواد پیشرفته کوثر در سال 1389 با هدف توسعه مواد پیشرفته الکترومغناطیسی همچون جاذب های الکترومغناطیسی، مواد حفاظ الکترومغناطیسی و انواع دی الکتریک ها تاسیس گردید.

مهارت ما

طراحی و ساخت مواد جاذب راداری90%

طراحی و پیاده سازی اتاق های بدون انعکاس80%

پیاده سازی و استانداردسازی 17025 برای آزمون های الکترومغناطیسی70%

بازرگانی و واردات قطعات و مواد مرتبط60%

طراحی و ساخت مواد شیلد الکترومغناطیسی60%

ماموریت شرکت

شرکت توسعه مواد پیشرفته کوثر
در زمینه های زیر به فعالیت می پردازد:
-تولید جاذب های هرمی مورد استفاده در اتاق های آنتن
-طراحی، نظارت، اجرا و خدمات پشتیبانی اتاق های آنتن
-تولید جاذب های emi و طراحی سیستم های مقابله با تداخلات الکترومغناطیسی