KA-12 Pyramidal Absorber

معرفی جاذب هرمی KA-12

جاذب های هرمی جاذب هایی بسیار پهن باند هستند که برای تابش عمودی امواج مناسب هستند. به طور کلی این جاذب برای دیواره های کناری، پشتی و روبرویی وکف وسقف اتاق های آنتن مناسب هستند.

کاربردها :

مخابرات بیسیم خودرویی
ماهواره ها نظامی
الکترونیک پرسرعت

مشخصات فیزیکی

مشخصه

مقدار

ارتفاع کل 31.1cm
پایه 5.7cm
هرم 25.4cm
ابعاد قطعه 61cm*61cm
ابعاد پایه هر هرم 10.2cm*10.2cm
تعداد هرم در هر قطعه 36
وزن هر قطعه 3.8kg

مشخصات جذب

فرکانس/باند

حداکثر انعکاس

1-2GHz L-Band بیشتر از 25 دسیبل
2-4GHz S-Band بیشتر از 25 دسیبل
4-8GHz C-Band بیشتر از 30 دسیبل
8-12GHz X-Band بیشتر از 35 دسیبل
12-18GHz Ku-Band بیشتر از 40 دسیبل
18-40GHz K-Band بیشتر از 45 دسیبل