KA-18 Pyramidal Absorber

معرفی جاذب هرمی KA-18

جاذب های هرمی جاذب هایی بسیار پهن باند هستند که برای تابش عمودی امواج مناسب هستند. به طور کلی این جاذب برای دیواره های کناری، پشتی و روبرویی وکف وسقف اتاق های آنتن مناسب هستند.

کاربردها :

مخابرات بیسیم خودرویی
ماهواره ها نظامی
الکترونیک پرسرعت

مشخصات فیزیکی

مشخصه

مقدار

ارتفاع کل 46.4cm
پایه 5.7cm
هرم 40.6cm
ابعاد قطعه 61cm*61cm
ابعاد پایه هر هرم 15.2cm*15.2cm
تعداد هرم در هر قطعه 16
وزن هر قطعه 4.6kg

مشخصات جذب

فرکانس/باند

حداکثر انعکاس

1-2GHz L-Band بیشتر از 20 دسیبل
2-4GHz S-Band بیشتر از 25 دسیبل
4-8GHz C-Band بیشتر از 30 دسیبل
8-12GHz X-Band بیشتر از 35 دسیبل
12-18GHz Ku-Band بیشتر از 40 دسیبل
18-40GHz K-Band بیشتر از 45 دسیبل