KA-24 Pyramidal Absorber

معرفی جاذب هرمی KA-24

جاذب های هرمی جاذب هایی بسیار پهن باند هستند که برای تابش عمودی امواج مناسب هستند. به طور کلی این جاذب برای دیواره های کناری، پشتی و روبرویی وکف وسقف اتاق های آنتن مناسب هستند.

کاربردها :

مخابرات بیسیم خودرویی
ماهواره ها نظامی
الکترونیک پرسرعت

مشخصات فیزیکی

مشخصه

مقدار

ارتفاع کل 61cm
پایه 10.2cm
هرم 50.8cm
ابعاد قطعه 61cm*61cm
ابعاد پایه هر هرم 20.3cm*20.3cm
تعداد هرم در هر قطعه 9
وزن هر قطعه 6.1kg

مشخصات جذب

فرکانس/باند

حداکثر انعکاس

1-2GHz L-Band بیشتر از 25 دسیبل
2-4GHz S-Band بیشتر از 30 دسیبل
4-8GHz C-Band بیشتر از 35 دسیبل
8-12GHz X-Band بیشتر از 40 دسیبل
12-18GHz Ku-Band بیشتر از 45 دسیبل
18-40GHz K-Band بیشتر از 50 دسیبل