KA-3 Pyramidal Absorber

معرفی جاذب هرمی KA-3

جاذب های هرمی جاذب هایی بسیار پهن باند هستند که برای تابش عمودی امواج مناسب هستند. به طور کلی این جاذب برای دیواره های کناری، پشتی و روبرویی وکف وسقف اتاق های آنتن مناسب هستند.

کاربردها :

مخابرات بیسیم خودرویی
ماهواره ها نظامی
الکترونیک پرسرعت

مشخصات فیزیکی

مشخصه

مقدار

ارتفاع کل 8.25cm
پایه 1.9cm
هرم 6.4cm
ابعاد قطعه 61cm*61cm
ابعاد پایه هر هرم 3.8cm*3.8cm
تعداد هرم در هر قطعه 256
وزن هر قطعه 1kg

مشخصات جذب

فرکانس/باند

حداکثر انعکاس

4-8GHz C-Band بیشتر از 15 دسیبل
8-12GHz X-Band بیشتر از 20 دسیبل
12-18GHz Ku-Band بیشتر از 25 دسیبل
18-40GHz K-Band بیشتر از 25 دسیبل