KA-36 Pyramidal Absorber

معرفی جاذب هرمی KA-36

جاذب های هرمی جاذب هایی بسیار پهن باند هستند که برای تابش عمودی امواج مناسب هستند. به طور کلی این جاذب برای دیواره های کناری، پشتی و روبرویی وکف وسقف اتاق های آنتن مناسب هستند.

کاربردها :

مخابرات بیسیم خودرویی
ماهواره ها نظامی
الکترونیک پرسرعت

مشخصات فیزیکی

مشخصه

مقدار

ارتفاع کل 91.4cm
پایه 15.2cm
هرم 76.2cm
ابعاد قطعه 61cm*61cm
ابعاد پایه هر هرم 30.5cm*30.5cm
تعداد هرم در هر قطعه 4
وزن هر قطعه 9.5kg

مشخصات جذب

فرکانس/باند

حداکثر انعکاس

80 MHz بیشتر از 8 دسیبل
120 MHz بیشتر از 10 دسیبل
200 MHz بیشتر از 15 دسیبل
300 MHz بیشتر از 20 دسیبل
500 MHz بیشتر از 25 دسیبل
1-2GHz L-Band بیشتر از 35 دسیبل
2-4GHz S-Band بیشتر از 40 دسیبل
4-8GHz C-Band بیشتر از 40 دسیبل
8-12GHz X-Band بیشتر از 45 دسیبل
12-18GHz Ku-Band بیشتر از 50 دسیبل
18-40GHz K-Band بیشتر از 55 دسیبل