KA-5 Pyramidal Absorber

معرفی جاذب هرمی KA-5

جاذب های هرمی جاذب هایی بسیار پهن باند هستند که برای تابش عمودی امواج مناسب هستند. به طور کلی این جاذب برای دیواره های کناری، پشتی و روبرویی وکف وسقف اتاق های آنتن مناسب هستند.

کاربردها :

مخابرات بیسیم خودرویی
ماهواره ها نظامی
الکترونیک پرسرعت

مشخصات فیزیکی

مشخصه

مقدار

ارتفاع کل 12.7cm
پایه 2.5cm
هرم 10.2cm
ابعاد قطعه 61cm*61cm
ابعاد پایه هر هرم 5.1cm*5.1cm
تعداد هرم در هر قطعه 144
وزن هر قطعه 1.6kg

مشخصات جذب

فرکانس/باند

حداکثر انعکاس

2-4GHz S-Band بیشتر از 15 دسیبل
4-8GHz C-Band بیشتر از 20 دسیبل
8-12GHz X-Band بیشتر از 20 دسیبل
12-18GHz Ku-Band بیشتر از 25 دسیبل
18-40GHz K-Band بیشتر از 30 دسیبل