KA-72 Pyramidal Absorber

معرفی جاذب هرمی KA-72

جاذب های هرمی جاذب هایی بسیار پهن باند هستند که برای تابش عمودی امواج مناسب هستند. به طور کلی این جاذب برای دیواره های کناری، پشتی و روبرویی وکف وسقف اتاق های آنتن مناسب هستند.

کاربردها :

مخابرات بیسیم خودرویی
ماهواره ها نظامی
الکترونیک پرسرعت

مشخصات فیزیکی

مشخصه

مقدار

ارتفاع کل 183cm
پایه 30.5cm
هرم 152.4cm
ابعاد قطعه 61cm*61cm
ابعاد پایه هر هرم 61cm*61cm
تعداد هرم در هر قطعه 1
وزن هر قطعه 15.9kg

مشخصات جذب

فرکانس/باند

حداکثر انعکاس

80 MHz بیشتر از 15 دسیبل
120 MHz بیشتر از 18 دسیبل
200 MHz بیشتر از 25 دسیبل
300 MHz بیشتر از 30 دسیبل
500 MHz بیشتر از 35 دسیبل
1-2GHz L-Band بیشتر از 40 دسیبل
2-4GHz S-Band بیشتر از 45 دسیبل
4-8GHz C-Band بیشتر از 50 دسیبل
8-12GHz X-Band بیشتر از 50 دسیبل
12-18GHz Ku-Band بیشتر از 50 دسیبل
18-40GHz K-Band بیشتر از 55 دسیبل