محصولات شرکت

جاذب هرمی KA-5
مناسب برای باند S و فرکانس های بالاتر
جاذب هرمی KA-3
مناسب برای باند C و فرکانس های بالاتر
جاذب هرمی KA-18
مناسب برای 500MHz و فرکانس های بالاتر
جاذب هرمی KA-48
مناسب برای 200MHz و فرکانس های بالاتر
جاذب هرمی KA-36
مناسب برای 300MHz و فرکانس های بالاتر
جاذب هرمی KA-24
مناسب برای 300MHz و فرکانس های بالاتر
جاذب هرمی KA-12
مناسب برای باند L و فرکانس های بالاتر
جاذب هرمی KA-72
مناسب برای باند VHF و فرکانس های بالاتر
Waveguide Termination
S Band with vswr=1.15
جاذب ورقه ای
مناسب برای جلوگیری از تداخلات الکترومغناطیسی